Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Архив

Архивын гэрчилгээ

ÄÎÐÍÎÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒªÂ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ

1989.02.27

------------------------------------------------

Áàéãóóëëàãäñàí îí, ñàð ºäºð

Áàéãóóëëàãûí õàÿã: Õýðëýí ñóì 7-ð áàã Èõ óðñãàëûí óðä,

Õàðèëöàõ óòàñ, ôàêñûí äóãààð: 0158223259

Ãýð÷èëãýý îëãîñîí áàéãóóëëàãûí íýð, îí ñàð ºäºð : Àéìãèéí Àðõèâûí òàñàã 2011.09.22

1.Åðºíõèé ìýäýý

Õºìðºãèéí òîî

Õàäãàëàìæèéí ñàíãèéí òàëáàé ì.êâ

Òàâèóð òàâöàíãèéí íèéò óðò / ì/

1

2

3

1

 

2ì3

4.80ì

 

2.Áàðèìòûí ìýäýý

¿ç¿¿ëýëò

Õàäãàëàìæèéí íýãæèéí òîî

Íèéò

Îí öàãèéí õÿçãààð

Äàíñ á¿ðòãýë íü áàòëàãäñàí

Àðõèâò ò¿ð õàäãàëàõ õóãàöàà õýòýðñýí ÕÍ

Æèëä ¿¿ñäýã ÕÍ

Ýõýëñýí

Äóóññàí

Íèéò

Îí öàãèéí õÿçãààð

Ýõýëñýí

Äóóññàí

1

2

3

4

5

6

7

8

Áàéíãà õàäãàëàõ áàðèìò

128

1986

2015

1

1986

2015

-

19

Õóâèéí ãàðàëòàé áàðèìò

 

 

 

 

 

 

 

 

Áîëîâñîí õ¿÷íèé áàðèìò

18

1973

2015

1

1973

2015.

 

 

 

3.Áîëîâñîí õ¿÷èí

Ä/Ä

Îðîí òîîíû àëáàí òóøààëûí íýð

Îâîã íýð

Òºðñºí îí, õ¿éñ

Áîëîâñðîë

Ìýðãýæèë

Àæèëä îðñîí îí, ñàð, ºäºð

Àæèë õ¿ëýýëöýõ àêòûí îí ñàð, ºäºð

1

Õ¿íèé íººöèéí àæèëòàí

Ì. Àðèóíàà  

1983, ýì

Äýýä

Àðõèâ áè÷èã, õýðýã

2006.08.25

 

 

Áàðèìòûí õàäãàëàëòûí íºõöºë / äîîãóóð íü çóðàõ/

-       Õàäãàëàìæèéí ñàí: Áàéãàà, áàéõã¿é, õóóðàé, ÷èéãòýé, ãýðýëòýé, ãýðýëã¿é

-       Õàëààëò: Òºâèéí, çóóõíû, áàéõã¿é

-       Òàâèóð: Òºìºð ìîäîí, áàéõã¿é

-       Äîõèîëîë: Ãàëûí: áàéãàà áàéõã¿é, õàìãààëàëòûí: áàéãàà áàéõã¿é

-       Ãýðýë, ÷èéã, äóëààíû ãîðèì: Áàðèìòàëäàã, áàðèìòàëäàãã¿é

-       Àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí äýãëýì: Áàðèìòàëäàã, áàðèìòàëäàãã¿é

 

-       Õàìãààëàëòûí ãîðèì: Áàðèìòàëäàã, áàðèìòàëäàãã¿é.